ទំនាក់ទំនង​មក​ហាង

យើងធានាថាអ៊ីមែលនីមួយៗត្រូវបានទទួលអាននិងព្យាយាមឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបសមស្រប។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឆ្លើយតបនឹងអ៊ីមែលដែលត្រូវការការឆ្លើយតបហើយពេលវេលាឆ្លើយតបអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើចំនួនអ៊ីមែលដែលបានទទួលដូច្នេះសូមអត់ធ្មត់។

ការមិនទទួលខុសត្រូវ:

ភាពឯកជនរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពរបស់យើង។ ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់នៅទីនេះនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអ្នកនិងយើងដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីទីបី។