តើសត្វពីងពាង Trapdoor មានគ្រោះថ្នាក់ទេ? អ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីប្រភេទសត្វពីងពាងថ្មី។

តើសត្វពីងពាងអន្ទាក់មានគ្រោះថ្នាក់

សត្វ​ពីងពាង​ប្រភេទ​ថ្មី​មួយ​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ ហើយ​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​ឆ្ងល់​ថា…

សូមអានឥឡូវនេះ