ការហៅទូរស័ព្ទដោយចៃដន្យ បោកប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ WhatsApp - ប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាស់ទាំងនេះ

ការហៅដោយចៃដន្យ បោកប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ WhatsApp

អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកំពុងរាយការណ៍ថាពួកគេកំពុងទទួលបានចៃដន្យ…

សូមអានឥឡូវនេះ