ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើបណ្តាញសង្គមចុះឈ្មោះអាសនៈដិនដាបណ្ឌិតសភា

ដេលីនបណ្ឌិត្យសភា

ដូចដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាជនជាតិឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសឆ្កួត ៗ កីឡាគ្រីឃីត។ ជាពិសេសថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នា។

សូមអានឥឡូវនេះ

តើ 'មុខទារកមុខគួរអោយស្រលាញ់' ជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរិះគន់វា?

តម្រងមុខទារកគួរឱ្យស្រឡាញ់

ការប្រើប្រាស់តម្រងបានក្លាយជាម៉ូតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

សូមអានឥឡូវនេះ